HomeJapanese Textiles, TextilesJapanese Cotton Indigo Hexagons